ನುಡಿ ಅಥವಾ ಬರಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯುನಿಕೋಡ್ ನಿಂದ ಬರಹ/ನುಡಿ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಡಗಡೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

9zx.in Home

ICT.NET.IN

We7.in

Karnataka.Science

[Acknowledgement:]Hosted on 9zx.in By: Rajesh Johnson Dcunha. The Source code Obtained from https://github.com/aravindavk/sanka. Source code is released under GPL license. Thanks to Aravinda VK