ನುಡಿ ಅಥವಾ ಬರಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಯುನಿಕೋಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ "Convert" ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.

ನುಡಿ/ಬರಹದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ANSI ಪಠ್ಯ

   clear convert

ಯುನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯ

[Acknowledgement:] Obtained from https://github.com/aravindavk/ascii2unicode. Source code is released under GPL license. Thanks to Aravinda VK